ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

SBS Administrative Staff

Name Position විද්යුත් තැපෑල Telephone
Mr. Chamila Jayasinghe Assistant Manager Grade I chamila.j@sliit.lk 011 754 4636
Ms. Dilini Mamuhewa Personal Assistant - Grade I dilini.m@sliit.lk 011 754 4626
Ms. Wasanthi Bambaranda Executive Grade II wasanthi.b@sliit.lk 011 754 4635
Ms. Hiruni Illeperuma Management Associate hiruni.i@sliit.lk 011 754 4610
Mr. Sisira Liyanage Executive Grade II sisira.l@sliit.lk 011 754 4611
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo