ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

කාර්මික උපදේශක මණ්ඩලය

Dr. Parakum Pathirana

Principal Consultant , LOLC limited Cyber Security Advisor for Banks/ Start-ups, Co-Founder at iPay.lk, Recreational Cyclist, Author

Mr. Roshan Chandraguptha

Principal information Security Engineer, Sri Lanka Cert

Dr.Narendra De Silva

Head of Engineering at Lanka Electricity Company Private Limited

Associate Prof. Sanath Jayasena

University of Moratuwa and director Intervest Software Technologies (Private) Limited

Dr. Sankalpa Gamwarige

GM / VP Engineering Zone24x7

Mr. Prasad Kularatne

Director - Service Innovation, N-able (Pvt.) Ltd

Dr. Srinath Perera

Vice President, Research at WSO2 Inc.

Mr. Ranil Rajapakshe

Senior Vice President & Chief Operating Officer, Head of World Operations Sri Lanka, IFS R&D Limited

Mr. Madu Rathnayake

2nd degree connection 2nd Executive Vice President, CIO & General Manager , Virtusa

Dr. Sanjeewa Weerawarne

Founder & Chairman at WSO2, Sri Lanka

Mr Kiththi Perera

CEO, Sri LankaTelecom

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo