ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Department Of Business Management

අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය

Ms. Mano Weligodapola

Head | Department of Business Management
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

මහාචාර්ය. ලක්ෂ්මන් අලස්

Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Prof. Wasantha Rajapakshe

Associate Professor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Nisha Jayasuriya

Senior Lecturer (Higher Grade)
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Dr. Nirmali De Silva

Senior Lecturer (Higher Grade)
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Anupama Dissanayake

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Chalani Kuruppu

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Chathurini Kumarapperuma

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Udanee Samarasinghe

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Mr. Ranitha Weerarathna

Senior Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Sumudu Munasinghe

Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Geethma Pathirana

Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Pubuddi Shamila

Assistant Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Anuja Lokeshwara

Assistant Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Nipuni Jayasinghe

Assistant Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Nilmini Rathnayake

Assistant Lecturer
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Shalini Jayasooriya

Instructor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Nipunika Wijesundara

Instructor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Ms. Naduni Senevirathna

Instructor
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය View Profile

Administration Staff

Name Position Telephone විද්යුත් තැපෑල Campus
Mr. M.G.M.G. Chamila Jayasinghe Admin Assistant +94 11 7544611 chamila.j@www.sliit.lk Malabe
Ms. Ama Madhavi Dasanayake Secretary +94 11 7544614 ama.d@www.sliit.lk Malabe

Courses Offered by Department Of Business Management

මානව ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය

අනෙකුත් ව්‍යාපාරික විෂයයන් පිළිබඳ අවංක ඇගයීමක් මානව ප්‍රග්ධන කළමනාකරණය පිළිබඳ න්යායික අත්තිවාරම මගින් ආවරණය කරයි. ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ජනතාව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම, නිපුණතා සහ සමාජ අවබෝධය සිසුන්ට ලබා දීම මෙමගින් සිදු වේ . මානව ප්‍රග්ධන කළමනාකරණයෙහි ඇති වැදගත්කම වැඩි වැඩියෙන් තරගකාරී මට්ටමේ වැටුප් වැඩි කිරීමට හේතු වී ඇති අතර, උපාධිධාරීන්ට හොඳ වෘත්තීය අනාගත අපේක්ෂාවන් මී තුළින් අපේක්ෂා කළ හැකිය

තොරතුරු තාක්‍ෂණය

Knowledge of Accounting & Finance is essential for the management of a business. A sound grasp of fundamentals is required to keep pace with the rapid changes and increasing complexity of modern business; especially true for the Accounting & Finance disciplines. Building on the strong foundation laid in the first three years of study, the special degree peogramme allows the students to acquire an in depth knowledge required by an expert in Accounting & Finance. Moreover , electives that are available in the final year. allow a student an avenue for further specialization in a selected field.

ව්‍යාපාර කළමනාකරණය
අලෙවිකරණ කළමනාකරණය

පහසුකම්

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo