ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

මහනුවර මධ්‍යස්ථානය

SLIIT මහනුවර මධ්‍යස්ථානය, E-WIS ආයතනය හා සමග සහයෝගීතාවයෙන් 2002 වසරේ ජනවාරි මසදී ස්ථාපිත කරන ලදී. පළමු වසර දෙක තුළ මහනුවර ප‍්‍රදේශය තුළම රැුඳී සිට තොරතුරු තාක්‍ෂණය (Information Technology) සහ ව්‍යාපාර (Business) යන ක්ෂේත‍්‍රයන්හි උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවතීර්ණ වීමට මහනුවර සහ එ් අවට සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට පහසුකම් සලසනු පිණිස මෙම මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවනු ලැබීය. මෙම මධ්‍යස්ථානයේ ඉගෙනුම ලබන පළමු වසර සිසුන්ට අනෙකුත් SLIIT ආයතන වල මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලාවන්ම හැදෑරීමේ අවස්ථාව සලසා ඇත. මහනුවර මධ්‍යස්ථානයේදී SLIIT තොරතුරු තාක්‍ෂණ හෝ ව්‍යාපාර උපාධියේ පළමු වසර දෙක අවසානයේදී උසස් ඩිප්ලෝමාව (Higher Diploma) ලබා ගත හැකි අතර ඉන්පසු විද්‍යාවේදී උපාධියේ (BSc)/ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධියේ (BBA)/ විද්‍යාවේදී ගෞරව (BSc Honours) උපාධි සඳහා වැඩිදුර අධ්‍යයන කටයුතු වෙනුවෙන්, මාලබේ ආයතනය වෙත යොමුවිය හැක. SLIIT මහනුවර මධ්‍යස්ථානය විද්‍යාගාර, පුස්තකාල පහසුකම්, දේශන ශාලා සහ පරිගණකාගාර ආදී සියලූම පහසුකම් වලින් සමන්විත වන පරිදි සංවිධානය කොට ඇත.

Contact Information

+94(0)770 204 204

+94(0)81 238 7888

+94(0)81 238 7888

info@sliit.lk

SLIIT මහනුවර මධ්‍යස්ථානය, නො 670/1 / 1A, පේරාදෙණිය පාර, මහනුවර.

පරිගණක පීඨය

 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - තොරතුරු තාක්‍ෂණය
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාව
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - සයිබර් ආරක්‍ෂණය
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - අන්තර් ක‍්‍රියාකාරීත්ව මාධ්‍ය
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - දත්ත විද්‍යාව
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - තොරතුරු තාක්‍ෂණය (ඕස්ට්රේලියාවේ කර්ටින් විශ්වවිද්‍යාලය)
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - පරිගණක පද්ධති සහ ජාල ඉංජිනේරු විද්‍යාව (ඕස්ට්රේලියාවේ කර්ටින් විශ්වවිද්‍යාලය)
 • විද්‍යාවේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ (ගෞරව) උපාධි - මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව (ඕස්ට්රේලියාවේ කර්ටින් විශ්වවිද්‍යාලය)

ව්‍යාපාර පීඨය

 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (ගෞරව) උපාධි - ගිණුම්කරණය සහ මූල්‍ය
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (ගෞරව) උපාධි - ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (ගෞරව) උපාධි - මානව ප‍්‍රාග්ධන කළමනාකරණය
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (ගෞරව) උපාධි - අලෙවි කළමනාකරණය
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (ගෞරව) උපාධි - මනා සංවිධානය හා සැපයුම් දාම කළමනාකරණය
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (ගෞරව) උපාධි - ව්‍යාපාර කළමනාකරණ
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo